Khóa Học, Tài Liệu

Chia sẻ khóa học viết API bằng NodeJS, Express và MongoDB miễn phí

khóa học viết API bằng NodeJS, Express và MongoDB Khóa học này nhằm mục đích là hướng dẫn các bạn viết một...

Written by AnonyHome
· 53 sec read >

khóa học viết API bằng NodeJS, Express và MongoDB

Khóa học này nhằm mục đích là hướng dẫn các bạn viết một RESTful API. Chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng Todo List đơn giản. Chúng ta sẽ xây dựng các API để tạo, liệt kê, chỉnh sửa và xóa todo list. Khóa học giúp các bạn hiểu rõ hơn về RESTful API, CRUD cũng như ôn lại các kiến thức về NodeJS, Express và MongoDB.

Danh sách bài học

  • [NodeJS API] – Bài 1: Thiết lập cấu trúc cho project
  • [NodeJS API] – Bài 2: Tạo API thêm mới dữ liệu
  • [NodeJS API] – Bài 3: Tạo API lấy danh sách dữ liệu
  • [NodeJS API] – Bài 4: Tạo API lấy Todo theo ID
  • [NodeJS API] – Bài 5: Tạo API update dữ liệu
  • [NodeJS API] – Bài 6: Tạo API delete dữ liệu – kết thúc

Link youtube của khóa học viết API bằng NodeJS, Express và MongoDB: https://www.youtube.com/khoa-hoc-api-nodejs

Mã nguồn của khóa học: https://github.com/crthang/node_api_course

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ