Khóa Học, Lập Trình

LẬP TRÌNH BACKEND CHO WEBSITE BẰNG PHP/MYSQL THEO MÔ HÌNH MVC VỚI CODEIGNITER

AnonyHome chia sẻ đến các bạn khóa học lập trình Backend cho website bằng PHP/MySQL theo mô hình MVC. Tham gia group...

Written by AnonyHome
· 5 min read >
AnonyHome chia sẻ đến các bạn khóa học lập trình Backend cho website bằng PHP/MySQL theo mô hình MVC. Tham gia group của AnonyHome để nhận thêm nhiều khóa học mới nhé

Phần 1 – Cài đặt công cụ lập trình

 • Giới thiệu khóa học lập trình php mysql theo kiến trúc MVC Xem video

 • Cài đặt code editor cho khóa học Xem video

 • Cài đặt plugin MVC cho Code editor Xem video

Phần 2 – Cài đặt môi trường và kiến trúc MVC ban đầu

 • Cài đặt server và chạy file PHP đầu tiên Xem video

 • Cài đặt kiến trúc MVC Xem video

Phần 3 – Ứng dụng MVC đầu tiên

 • Lý thuyết về kiến trúc MVC Xem video

 • Tạo và chạy ứng dụng mvc đầu tiên Xem video

 • Cách truyền dữ liệu từ Controller vào trong view thế nào Xem video

Phần 4 – Học Mysql tạo cơ sở dữ liệu và kết nối

 • Lý thuyết về Mysql Xem video

 • Tạo bảng dữ liệu trong mysql thế nào Xem video

 • Các bước lập trình trong kiến trúc MVC để thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu Xem video

Phần 5 – Hoàn thiện dự án đầu tiên với MVC và Mysql

 • Cài đặt kiến trúc MVC, tạo view, và chạy thử Xem video

 • Các bước cài đặt thư viện trong mô hình MVC Xem video

 • Controller nhận dữ liệu từ view thế nào Xem video

 • Xử lý tầng dữ liệu Xem video

 • Tóm tắt kiến thức Xem video

Phần 6 – Giới thiệu về dữ liệu kiểu mảng

 • Lý thuyết về mảng Xem video

 • Kĩ thuật tạo và duyệt mảng Xem video

Phần 7 – Bài toán kinh điển – Lập trình thêm + sửa + xóa dữ liệu với PHP – Mysql

 • Khởi tạo controller showData Xem video

 • Phương thức truyền dữ liệu từ Model sang View Xem video

 • Duyệt mảng trong View sau khi nhận dữ liệu Xem video

 • Xóa dữ liệu trong mysql Xem video

 • Sử dụng hàm require Xem video

 • Viết hàm sửa dữ liệu theo MVC Xem video

 • Nhận dữ liệu từ controller thế nào Xem video

 • Hoàn thiện phần thêm sửa dữ liệu Xem video

Phần 8 – Học PHP Mysql qua bài số 2 – Quản lý nhân sự

 • Giới thiệu project số 2 – lập trình backend cho website quản lý nhân sự Xem video

 • Phân tích cơ sở dữ liệu Xem video

Phần 9 – Thiết kế dữ liệu và thiết kế frontend bằng bootstrap 4

 • Tạo dữ liệu mới và cài đặt môi trường lập trình Xem video

 • Thiết kế nhanh phần frontend Xem video

Phần 10 – Lập trình chức năng thêm dữ liệu

 • Chuyển phần frontend vào view Xem video

 • Tạo View thêm dữ liệu Xem video

 • Dùng controller lấy dữ liệu từ view Xem video

 • Xử lý phần chức năng upload file ảnh trong php Xem video

 • Hoàn thiện phần chức năng thêm nhân sự cho backend Xem video

Phần 11 – Lập trình chức năng sửa và xóa dữ liệu

 • Chuyển dữ liệu vào view trong cùng một controller Xem video

 • Hoàn thiện và sửa lỗi tiếng việt trên mysql Xem video

 • Chuẩn bị view và controller xử lý phần sửa nội dung nhân viên Xem video

 • Giải thích về phương thức trao đổi dữ liệu thông qua URL Xem video

 • Điều hướng và lấy dữ liệu từ mysql Xem video

 • Nhận dữ liệu trong view Xem video

 • Viết hàm controller sử lý việc sửa ảnh và upload ảnh Xem video

 • Hoàn thiện tính năng sửa dữ liệu nhân sự Xem video

 • Xóa dữ liệu bằng id Xem video

Phần 12 – Viết Jquery cho Frontend load dữ liệu mà không cần load lại trang

 • Giới thiệu jquery ajax Xem video

 • Sử dụng jquery trao đổi dữ liệu mà không cần load lại trang web Xem video

 • Sử dụng jquery thao tác với dữ liệu đồng thời thao tác với giao diện Xem video

 • Sử dụng jquery xử lý upload mà không cần tải lại trang Xem video

 • Hoàn thiện backend cho web quản lý nhân sự Xem video

Phần 13 – Kiểu dữ liệu hiện đại Json

 • Giới thiệu kiểu dữ liệu json sử dụng trong lập trình hiện đại Xem video

 • Cài đặt project và môi trường code Xem video

 • Cài đặt đường dẫn ngắn cho project và một số snippet thường dùng Xem video

Phần 14 – Hiểu bản chất của Json thông qua làm một web hoàn chỉnh

 • Hiểu bản chất của json thông qua ví dụ Xem video

 • Đưa dữ liệu json vào mysql Xem video

 • Cách duyệt dữ liệu cho các phần tử trong mảng json Xem video

 • Xóa phần tử trong chuỗi json thế nào Xem video

 • Hoàn thiện chức năng xóa với kiểu json Xem video

 • Thao tác thêm dữ liệu json thế nào Xem video

 • Hoàn thiện chức năng xóa một phần tử trong json Xem video

 • Sửa tất cả dữ liệu trong một form thế nào Xem video

 • Các thao tác xử lý xử dữ liệu json Xem video

Phần 15 – Đưa Json vào lập trình Backend

 • Giới thiệu project sử dụng json cho lập trình backend Xem video

 • Phân tích dữ liệu theo hướng json Xem video

Phần 16 – Chức năng thêm mới slide ảnh dùng Json

 • Setup project Xem video

 • Tạo view thêm mới dữ liệu Xem video

 • Thêm dữ liệu bằng model và controller Xem video

 • Sửa lỗi và hoàn thiện tính năng thêm mới slide Xem video

Phần 17 – Hoàn thiện Backend cho phần slide CHI TIẾT HOẠT ĐỘNG

 • Các bước, các hàm cần viết để xử lý phần edit hàng loạt Xem video

 • Hoàn thiện Form sửa cho tất cả slide Xem video

 • Truyền mảng dữ liệu sửa vào controller Xem video

 • Xử lý logic cho phần upload hàng loạt Xem video

 • Hoàn thiện backend cho phần slide Xem video

Phần 18 – Hoàn thiện Frontend cho phần slide

 • Setup phần dữ liệu và phần frontend Xem video

 • Hoàn thiện kết nối frontend và backend Xem video

Phần 19 -Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao

 • Tổng kết khóa học và các kiến thức sẽ học phần nâng cao Xem video

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
 4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ