Lập Trình, Tech Talk

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

Khóa học Java miễn phí Lớp Scanner trong gói java.util được sử dụng để nhận được input của các kiểu dữ liệu nguyên thủy như...

Written by AnonyHome
· 2 min read >

Khóa học Java miễn phí

Lớp Scanner trong gói java.util được sử dụng để nhận được input của các kiểu dữ liệu nguyên thủy như int, double, String v.v.. Đây là cách dễ nhất để đọc đầu vào trong chương trình Java, mặc dù đây không phải là phương pháp hiệu quả nhất. Lớp Scanner bao gồm các phương thức next() và nextLine().

Trong bài viết này, sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa hai phương thức next()nextLine().

Khóa học Java miễn phí cùng AnonyHome: https://www.youtube.com/khoa-hoc-java-co-ban

Phương thức next()

Phương thức này nằm trong lớp Scanner và được sử dụng để có được những thông tin từ người sử dụng. Để sử dụng phương thức này, bạn cần tạo một đối tượng từ lớp Scanner. Phương thức này chỉ có thể đọc đầu vào cho đến khi gặp phải dấu cách (” “). Nó không thể đọc hai từ cách nhau bởi một khoảng trắng.

Sau đây là một ví dụ về cách phương thức next() được triển khai trong Java:

import java.util.Scanner;
class Test{
public static void main(String[] args)
{
// Creating the Scanner object
Scanner sc = new Scanner(System.in);
// Use of the next() method
String Inpt = sc.next();
System.out.println(Inpt);
}
}

Input: Hoc Java
Output: Hoc

Phương thức nextLine()

Cũng giống như phương thức next(), phương thức này nằm trong lớp Scanner và được sử dụng để nhận những thông tin từ người sử dụng. Để sử dụng phương thức này, ta cũng cần khởi tạo một đối tượng từ lớp Scanner. Phương thức này có thể đọc dữ liệu đầu vào cho đến cuối dòng. Nói cách khác, nó có thể nhận dữ liệu đầu vào bao gồm cả những khoảng trắng giữa các từ cho đến cuối dòng(\n) hoặc nhấn phím Enter.

Sau đây là một ví dụ về cách phương thức nextLine():

import java.util.Scanner;
class Test{
public static void main(String[] args)
{
// Creating the object of the
// Scanner class
Scanner sc = new Scanner(System.in);

// Use of nextLine() method
String Inpt = sc.nextLine();
System.out.println(Inpt);
}
}

Input: Hoc Java
Output: Hoc Java

Dưới đây là bảng so sánh

next() nextLine()
Đọc đầu vào cho đến ký tự khoảng trắng. Đọc đầu vào cho đến khi dòng thay đổi.
Không thể đọc những từ có khoảng trắng trong đó. Có thể đọc những từ có khoảng trắng trong đó.
Kết thúc việc đọc đầu vào sau khi nhận được khoảng trắng. Kết thúc việc đọc đầu vào sau khi nhận được ‘\ n’ hoặc nhấn Enter.
Đặt con trỏ vào cùng một dòng sau khi đọc đầu vào. Đặt con trỏ vào dòng tiếp theo sau khi đọc đầu vào.
Chuỗi thoát của next() là khoảng trắng. Chuỗi thoát của nextLine () là ‘\n’.
Cú pháp là: Scanner.next () Cú pháp là: Scanner.nextLine ()
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ