Lập Trình, Tài Liệu

Chương 1: Giới thiệu về Java

Mục tiêu Hiểu về lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình Java, cơ chế biên dịch, cấu trúc chương trình...

Written by AnonyHome
· 20 sec read >

Mục tiêu

Hiểu về lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình Java, cơ chế biên dịch, cấu trúc chương trình Java và chạy chương trình Java.
Nội dung

  1. Lịch sử của Java;
  2. Cài đặt Java;
  3. Chương trình đầu tiên: HelloWorld;
  4. Biên dịch và chạy chương trình Java;
  5. Một số IDE phát triển ứng dụng Java.
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ