Lập Trình, Tài Liệu

Chương 1: Giới thiệu về Java

Mục tiêu Hiểu về lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình Java, cơ chế biên dịch, cấu trúc chương trình...

Written by AnonyHome
· 20 sec read >

Mục tiêu

Hiểu về lịch sử phát triển của ngôn ngữ lập trình Java, cơ chế biên dịch, cấu trúc chương trình Java và chạy chương trình Java.
Nội dung

 1. Lịch sử của Java;
 2. Cài đặt Java;
 3. Chương trình đầu tiên: HelloWorld;
 4. Biên dịch và chạy chương trình Java;
 5. Một số IDE phát triển ứng dụng Java.
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
 4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ