Lập Trình, Share Code

[Bài tập C/C++] Tìm giá trị trong mảng các số thực xa giá trị x nhất

Bên cạnh các bài tập Python, Java, Anonyhome cũng tổng hợp cho các bạn một số bài tập C/C++ từ cơ bản đến nâng...

Written by AnonyHome
· 1 min read >

Bên cạnh các bài tập PythonJava, Anonyhome cũng tổng hợp cho các bạn một số bài tập C/C++ từ cơ bản đến nâng cao để luyện tập thêm trong quá trình học.

Xem thêm: Chia sẻ khóa học Làm chủ C/C++ trong 4 tuần- AnonyHome

Đề bài: Hãy tìm giá trị trong mảng các số thực xa giá trị x nhất

#include
#include
#include
#define MAX 100
void nhap (float a[], int &n)
{
do
{
printf("\nNhap so phan tu: ");
scanf("%d", &n);
if(n <= 0 || n > MAX)
{
printf("\nSo phan tu khong hop le. Xin kiem tra lai !");
}
}while(n <= 0 || n > MAX);
for(int i = 0; i < n; i++)
{
printf("\nNhap a[%d]: ", i);
scanf("%f", &a[i]);
}
}
void xuat(float a[], int n)
{
for(int i = 0; i < n; i++)
{
printf("%8.3f", a[i]);
}
}
// Tạo mảng b chứa các khoảng cách từ x đến các giá trị trong mảng a
void TaoMang(float a[], int n, float b[], int x)
{
for(int i = 0; i < n; i++)
{
b[i] = abs(x - a[i]);
}
}
// Tìm max của mảng b
float TimMax(float b[], int n)
{
int Max = b[0];
for (int i = 1; i < n; i++)
{
if (b[i] > Max)
{
Max = b[i];
}
}
return Max;
}
void XuatKetQua(float a[], float b[], int n)
{
printf("\nGia tri trong mang xa gia tri x nhat la: ");
int Max = TimMax(b, n);
for (int i = 0; i < n; i++)
{
if (b[i] == Max)
{
printf("%8.3f", a[i]); // Đối chiếu qua mảng a, in phần tử ở vị trí thứ i thỏa ĐK
}
}
}
int main()
{
int n;
float a[MAX];
float b[MAX];
nhap(a, n);
xuat(a, n);
float x;
printf("\nNhap vao gia tri x: ");
scanf("%f", &x);
TaoMang(a, n, b, x);
printf("\nKhoang cach tu x = %.3f den cac phan tu trong mang la:\n", x);
xuat(b, n);
XuatKetQua(a, b, n);
getch();
return 0;
}
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome