Lập Trình, Share Code

[Bài tập C/C++] Tìm giá trị trong mảng các số thực xa giá trị x nhất

Bên cạnh các bài tập Python, Java, Anonyhome cũng tổng hợp cho các bạn một số bài tập C/C++ từ cơ bản đến nâng...

Written by AnonyHome
· 1 min read >

Bên cạnh các bài tập PythonJava, Anonyhome cũng tổng hợp cho các bạn một số bài tập C/C++ từ cơ bản đến nâng cao để luyện tập thêm trong quá trình học.

Xem thêm: Chia sẻ khóa học Làm chủ C/C++ trong 4 tuần- AnonyHome

Đề bài: Hãy tìm giá trị trong mảng các số thực xa giá trị x nhất

#include
#include
#include
#define MAX 100
void nhap (float a[], int &n)
{
do
{
printf("\nNhap so phan tu: ");
scanf("%d", &n);
if(n <= 0 || n > MAX)
{
printf("\nSo phan tu khong hop le. Xin kiem tra lai !");
}
}while(n <= 0 || n > MAX);
for(int i = 0; i < n; i++)
{
printf("\nNhap a[%d]: ", i);
scanf("%f", &a[i]);
}
}
void xuat(float a[], int n)
{
for(int i = 0; i < n; i++)
{
printf("%8.3f", a[i]);
}
}
// Tạo mảng b chứa các khoảng cách từ x đến các giá trị trong mảng a
void TaoMang(float a[], int n, float b[], int x)
{
for(int i = 0; i < n; i++)
{
b[i] = abs(x - a[i]);
}
}
// Tìm max của mảng b
float TimMax(float b[], int n)
{
int Max = b[0];
for (int i = 1; i < n; i++)
{
if (b[i] > Max)
{
Max = b[i];
}
}
return Max;
}
void XuatKetQua(float a[], float b[], int n)
{
printf("\nGia tri trong mang xa gia tri x nhat la: ");
int Max = TimMax(b, n);
for (int i = 0; i < n; i++)
{
if (b[i] == Max)
{
printf("%8.3f", a[i]); // Đối chiếu qua mảng a, in phần tử ở vị trí thứ i thỏa ĐK
}
}
}
int main()
{
int n;
float a[MAX];
float b[MAX];
nhap(a, n);
xuat(a, n);
float x;
printf("\nNhap vao gia tri x: ");
scanf("%f", &x);
TaoMang(a, n, b, x);
printf("\nKhoang cach tu x = %.3f den cac phan tu trong mang la:\n", x);
xuat(b, n);
XuatKetQua(a, b, n);
getch();
return 0;
}
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ