logo

AnonyHome

Loading...

Register

Share Code - 2020-03-23

[Bài tập C/C++] Tìm giá trị trong mảng các số thực gần giá trị x nhất

Bài toán Tìm giá trị trong mảng các số thực gần giá trị x nhất.
Bên cạnh các bài tập PythonJava, Anonyhome cũng tổng hợp cho các bạn một số bài tập C/C++ từ cơ bản đến nâng cao để luyện tập thêm trong quá trình học. Ngoài ra các bạn có thể xem một vài các hướng dẫn khác về C/C++ của AnonyHome tại đây:

Đề bài: Hãy tìm giá trị trong mảng các số thực gần giá trị x nhất

[thrive_leads id=’3291′]
[c]#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
#define MAX 100
void nhap (float a[], int &n)
{
do
{
printf("\nNhap so phan tu: ");
scanf("%d", &n);
if(n <= 0 || n > MAX)
{
printf("\nSo phan tu khong hop le. Xin kiem tra lai !");
}
}while(n <= 0 || n > MAX);
for(int i = 0; i < n; i++)
{
printf("\nNhap a[%d]: ", i);
scanf("%f", &a[i]);
}
}
void xuat(float a[], int n)
{
for(int i = 0; i < n; i++)
{
printf("%8.3f", a[i]);
}
}
// Tạo mảng b chứa các khoảng cách từ x đến các giá trị trong mảng a
void TaoMang(float a[], int n, float b[], int x)
{
for(int i = 0; i < n; i++)
{
b[i] = abs(x – a[i]);
}
}
// Tìm min của mảng b
float TimMin(float b[], int n)
{
int Min = b[0];
for (int i = 1; i < n; i++)
{
if (b[i] < Min)
{
Min = b[i];
}
}
return Min;
}
void XuatKetQua(float a[], float b[], int n)
{
printf("\nGia tri trong mang gan gia tri x nhat la: ");
int Min = TimMin(b, n);
for (int i = 0; i < n; i++)
{
if (b[i] == Min)
{
printf("%8.3f", a[i]); // Đối chiếu qua mảng a, in phần tử ở vị trí thứ i thỏa ĐK
}
}
}
int main()
{
int n;
float a[MAX];
float b[MAX];
nhap(a, n);
xuat(a, n);
float x;
printf("\nNhap vao gia tri x: ");
scanf("%f", &x);
TaoMang(a, n, b, x);
printf("\nKhoang cach tu x = %.3f den cac phan tu trong mang la:\n", x);
xuat(b, n);
XuatKetQua(a, b, n);
getch();
return 0;
}[/c]

Nhận bài viết mới qua email

Chuyên mục HOT

Chuyên mục tìm hiểu ioT