Lập Trình

3 LOẠI BIẾN/HÀM CƠ BẢN TRONG LẬP TRÌNH JAVA

Biến Local (Biến cục bộ) trong java: Biến Local là biến tồn lại trong phương thức, constructor, hoặc khối. Biến local được...

Written by AnonyHome
· 1 min read >

Biến Local (Biến cục bộ) trong java:

Biến Local là biến tồn lại trong phương thức, constructor, hoặc khối. Biến local được tạo khi phương thức, constructor, hoặc khối được gọi và bị triệt tiêu đồng thời khi kết thúc phương thức, constructor, hoặc khối .
Các biến local không có giá trị mặc định, vì thế các biến local nên được khai báo và một giá trị khởi tạo nên được gán trước khi sử dụng biến.
Ví dụ: Biến watch ở đây là 1 biến local thuộc hàm watchFilm().
[java]public void watchFilm()
{
String watch = “Hunger Game”;
System.out.println(watch);
}[/java]

Biến Instance và Hàm Instance (Biến đối tượng/ hàm đối tượng):

Biến/ Hàm Instance: Là một biến được khai báo trong class, chúng thường được sử dụng để mô tả các thuộc tính và phương thức của 1 đối tượng.
Biến/ Hàm Instance được tạo khi một đối tượng được tạo theo kiểu của class có khai báo.
Ví dụ:
[java]public class People()
{
public String name; //Đây là một biến Instance.
public void sayHello()
{
System.out.println(“Xin chao cac ban!”);
}
public static main( String[] args)
{
people p = new People();
p.name = “TinyBean”;
p.sayHello();
}[/java]

Biến Static và Hàm Static:

Biến/ Hàm static (Biến động/ Hàm động) là biến của 1 class.
Biến/ Hàm Static có thể được gọi và sử dụng trực tiếp mà không cần phải khởi tạo một đối tượng của class đó.
Ví dụ:
[java]public class Pets()
{
public static int count = 0;
public static void Eating(String foods)
{
System.out.println(“Eat :” + foods);
}
}
public static main(String[] args)
{
Pets.count+=1;
System.out.println(“Count =” + Pets.count);
Pets.Eating(“Beef Steak”);
}[/java]

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ