Lập Trình, Tài Liệu

LẬP TRÌNH FULLSTACK VỚI ANGULAR – PHP – MYSQL (TIẾNG VIỆT)

ANONYHOME CHIA SẺ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH FULLSTACK VỚI ANGULAR – PHP – MYSQL (TIẾNG VIỆT). HY VỌNG KHÓA HỌC SẼ CÓ...

AnonyHome Written by AnonyHome
· 6 min read >
LẬP TRÌNH FULLSTACK VỚI ANGULAR - PHP - MYSQL (TIẾNG VIỆT)

ANONYHOME CHIA SẺ KHÓA HỌC LẬP TRÌNH FULLSTACK VỚI ANGULAR – PHP – MYSQL (TIẾNG VIỆT). HY VỌNG KHÓA HỌC SẼ CÓ ÍCH CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA ANONYHOME COMMUNITY.

Nội dung khóa học:

Phần 1: Giới thiệu khóa học Fullstack với angular – php – mysql
 Bài 1: Giới thiệu angular js
Phần 2: Cài đặt cơ bản 

 Bài 2: Cài đặt code editor
 Bài 3: Cài đặt plugin
Phần 3: Chạy ứng dụng angular đầu tiên 

 Bài 4: Cài đặt angular js và chạy ứng dụng đầu tiên
 Bài 5: Sử dụng file template
 Bài 6: Khái niệm và sử dụng ng-model
 Bài 7: Sử dụng ng-model với select
 Bài 8: Sử dụng ng-model với radio button
 Bài 9: Logic sử dụng ng-model qua bài hiệu ứng đơn giản
 Bài 10: ng-show và ng-init
Phần 4: Thực hành với Scope và Controller trong Angular js 

 Bài 11: Hiểu Scope và controller thông qua bài thực hành
 Bài 12: Cách định nghĩa và sử dụng hàm gắn với scope
Phần 5: Học Angular js qua bài tập thực hành 

 Bài 13: Tổng hợp kiến thức đã học qua bài thực hành – phần html
 Bài 14: Viết phần logic của ứng dụng
 Bài 15: Hoàn thiện ứng dụng
 Bài 16: Hướng dẫn làm hoàn chỉnh ứng dụng
 Bài 17: Sử dụng vòng lặp ng-repeat
Phần 6: Học cách viết backend theo phương pháp single-page web app sử dụng Angular  js 

 Bài 18: Giới thiệu bài tập và cách đặt phím tắt trình bày lại format của code
 Bài 19: Xử lý logic ban đầu cho phần thêm sửa xóa nội dung kiểu single-page web ap
 Bài 20: Hoàn thiện chức năng sửa xóa trực tiếp với ng-repeat
Phần 7: Tổng kết ứng dụng và giới thiệu phương pháp xử lý dữ liệu 

 Bài 21: Tổng kết kiến thức
 Bài 22: Làm thật
Phần 8: Tạo dữ liệu trong Mysql và viết API cho Angular js 

 Bài 23: Tạo cơ sở dữ liệu
 Bài 24: Viết API lấy dữ liệu cho angular
Phần 9: Kết nối Angular js với Mysql qua API

 Bài 25: Cài đặt môi trường chạy angular trong project web động
 Bài 26: Kết nối angular với Mysql qua API

Phần 10: Hoàn thiện ứng dụng Angular js – Mysql đầu tiên 
 Bài 27: Viết API sử dữ liệu
 Bài 28: Hoàn thiện ứng dụng Angular Mysql
Phần 11: Tích hợp Angular Material 

 Bài 29: Mở đầu về angular material với ứng dụng thông báo
 Bài 30: Tích hợp angular material vào view
Phần 12: Giới thiệu phương pháp lập trình single-page web app sử dụng Route 

 Bài 31: Lọc dữ liệu trong angular
 Bài 32: Cách viết nhiều controller trong một web
 Bài 33: Học phương pháp làm single-page web app qua bài thực hành
Phần 13: Hoàn thiện ứng dụng đầu tiên sử dụng Route kết nối cơ sở dữ liệu qua http 

 Bài 34: Kiến thức cơ bản về Route
 Bài 35: Sử dụng HTML5 mode trong angular
 Bài 36: Tạo dữ liệu thật và kết nối với angular qua $http
 Bài 37: Phun dữ liệu ra single-page web app
 Phần 14: Giơi thiệu project Single-page web app số 2 

 Bài 38: Giới thiệu project single-page web app số 2 và download file mẫu
 Bài 39: Bố cục và sắp xếp file cho project
 Phần 15: Phần route và phân tích dữ liệu 

 Bài 40: Hoàn thiện phần điều hướng sử dụng route cho Project
 Bài 41: Phương hướng xử lý phần dữ liệu cho web
 Bài 42: Phân tích cơ sở dữ liệu
 Phần 16: Làm quen với phương pháp lập trình backend bằng Angular 

 Bài 43: Thêm dữ liệu
 Bài 44: Cài đặt thư viện và môi trường Angular cho view trong Backend
 Bài 45: Giao tiếp dữ liệu bằng API
 Bài 46: Tạo view
 Bài 47: Sử dụng angular lấy dữ liệu từ API
 Bài 48: Đẩy dữ liệu ra bằng Angular
 Bài 49: Sửa dữ liệu bằng Angular
 Bài 50: Viết API lưu dữ liệu
 Bài 51: Lưu dữ liệu bằng Angular
 Bài 52: Hoàn thiện Backend bằng Angular cho trang about
 Phần 17: Xử lý các phần giao diện trang contact và trang liên hệ 

 Bài 53: Viết controller đưa dữ liệu ra frontend
 Bài 54: Sửa lỗi router phổ biến trong angular
 Bài 55: Xử lý dữ liệu trang contact
 Bài 56: Xử lý dữ liệu trang tin tức
 Phần 18: Tổng kết phần 1 Angular Bài 57: Tổng kết phần 1
 Phần 19: Học sử dụng thư viện angular cho lập trình backend

 Bài 58: Giới thiệu phần học sử dụng thư viện angular
 Phần 20: Ba bước cơ bản để sử dụng một thư viện 

 Bài 59: Hướng dẫn sử dụng thư viện ui select của angular
 Bài 60: Bước số 2 trong sử dụng thư viện – kiểm soát dữ liệu trả về
 Bài 61: Bước số 3 trong sử dụng thử viện – Kết nối cơ sở dữ liệu
 Phần 21: Sử dụng thư viện ui select 

 Bài 62: Thư viện ui select với multiple select
 Bài 63: Bước số 2 lấy dữ liệu trả về
 Bài 64: Bước số 3 – Kết nối cơ sở dữ liệu
 Phần 22: Hàm xử lý phần form trong angular 

 Bài 65: Kiểm tra tính hợp lệ của form dữ liệu
 Bài 66: Hiển thị thông báo lỗi bằng hàm có sẵn của angular
 Bài 67: Kiểm tra việc submit của người dùng
 Bài 68: Hàm setPristine cho form
 Bài 69: Tổng kết phần form trong Angular
 Phần 23: Project backend sử dụng angular giới thiệu và cài đặt cơ bản 

 Bài 70: Cài đặt cơ bản dữ liệu – API – Angular
 Phần 24: Cách sử dụng template admin khi làm backend 

 Bài 71: Cách sử dụng template admin khi làm backend
 Bài 72: Dựng template cơ bản
 Phần 25: Tạo route cho các chức năng sử dụng template 

 Bài 73: Dựng Routing cơ bản
 Bài 74: Tạo 2 route adduser và userlist
 Phần 26: Chức năng thêm mới người dùng 

 Bài 75: Tạo form thêm người dùng bằng template
 Bài 76: Viết API thêm người dùng
 Bài 77: Sử dụng Angular để lấy dữ liệu thông qua scope
 Bài 78: Chuyển dữ liệu cho API
 Bài 79: Đặt phím tắt cho angular post
 Phần 27: Chức năng đăng nhập 

 Bài 80: Tích hợp thông báo cho chức năng thêm dữ liệu bằng Angular
 Bài 81: Chức năng đăng nhập phần setup cơ bản phần template
 Bài 82: Qui trình logic của chức năng đăng nhập
 Bài 83: Sử dụng Angular lấy dữ liệu và gửi về API
 Bài 84: Viết Api xử lý dữ liệu
 Bài 85: Xử lý 3 trường hợp xảy ra khi đăng nhập hệ thống
 Phần 28: Xử lý chuyển hướng và đăng xuất 

 Bài 86: Xử lý chuyển hướng trong Angular
 Bài 87: Sử dụng angular kiểm tra tính hợp lệ của form
 Bài 88: Kiểm tra trạng thái đăng nhập trong Angular
 Bài 89: Đăng xuất
 Bài 90: Qui trình logic của chức năng xem danh sách người dùng
 Bài 91: API – Phần dữ liệu
 Phần 29: Chức năng xem danh sách dữ liệu phần cơ bản 

 Bài 92: Angular – Phần dữ liệu
 Phần 30: Tích hợp template admin 

 Bài 93: Tạo giao diện từ template admin
 Bài 94: Đưa dữ liệu ra template
 Phần 31: Tích hợp các chức năng trên cùng một page 

 Bài 95: Viết hàm Angular hiện thị form sửa dữ liệu trực tiếp khi ấn edit
 Bài 96: Logic của phần sửa dữ liệu
 Bài 97: Dùng Angular lấy dữ liệu cần sửa gửi về API
 Bài 98: Xử lý việc cập nhật dữ liệu ngầm trong angular thông qua API
 Bài 99: Tích hợp notification cho giao dịch thành công
 Bài 100: Tổng kết khóa học

Link download khóa học FULLSTACK VỚI ANGULAR – PHP – MYSQL

  1. Phần 1
  2. Phần 2
  3. Phần 3
  4. Phần 4

Lưu ý: Link khóa học được gắn quảng cáo, vui lòng bỏ qua quảng cáo để download khóa học hoặc bạn có thể xem video hướng dẫn tại đây: Hướng dẫn download tài liệu trên AnonyHome

XEM THÊM: Chia sẻ khóa học Angular và NodeJS 2020

One Reply to “LẬP TRÌNH FULLSTACK VỚI ANGULAR – PHP – MYSQL (TIẾNG VIỆT)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *