Code Dạo, Lập Trình, New

Thử viết "Chúc mừng năm mới" bằng 10 ngôn ngữ lập trình khác nhau

Chúc mừng năm mới bằng Python: from datetime import date print ("Chúc mừng năm mới",date.today().year,"!") Chúc mừng năm mới bằng PHP echo "Chúc mừng...

Written by AnonyHome
· 1 min read >

Chúc mừng năm mới bằng Python:

from datetime import date
print ("Chúc mừng năm mới",date.today().year,"!")
Chúc mừng năm mới bằng PHP
echo "Chúc mừng năm mới ", date("Y"), "!";
Chúc mừng năm mới C/C++
#include <stdio.h>
#include <time.h>

 

int main() {
    time_t now = time(NULL);
    struct tm* local = localtime(&now);
    printf("Chúc mừng năm mới %d!", local->tm_year + 1900);
    return 0;
 }
Code chúc mừng năm mới với JavaScript:
document.write(new Date().getFullYear());
Viết chúc mừng năm mới trong Perl:
my $year = (localtime)[5];
 print "Chúc mừng năm mới ", $year + 1900, "!";
Viết code chúc mừng năm mới với Ruby:
print "Chúc mừng năm mới ", Time.now.year, "!"
#Nếu chỉ cần hiển thị năm, bạn có thể dùng lệnh puts Time.now.year
Code chúc mừng năm mới trong Java:
import java.util.*;
import java.text.*;

 

public class Apollo {
  public static void main(String[] args) {
 Date date = new Date();
 SimpleDateFormat simpleDateformat=new SimpleDateFormat("yyyy");
 System.out.println("Chúc mừng năm mới " + simpleDateformat.format(date)+"!");
  }
 }
Code chúc mừng năm mới trong Lua:
print("Chúc mừng năm mới",os.date("*t").year,"!")
Code chúc mừng năm mới trong Clojue:
(let [date (java.util.Date.)
    sdf (java.text.SimpleDateFormat. "yyyy")]
  (println "Chúc mừng năm mới"(.format sdf date)"!"))
Code chúc mừng năm mới trong C#:
using System;

 

class Program {
   static void Main(string[] args) {
     Console.WriteLine("Chúc mừng năm mới " + DateTime.Now.Year + "!");
   }
 }
Bạn có code chúc mừng năm mới nào độc đáo hơn không? Hãy share cho mình và các bạn khác bằng cách bình luận bên dưới bài viết này nhé.
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
 4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ