logo

AnonyHome

Loading...

Register

Lập Trình - 2018-07-21

[Học PHP cơ bản]: Bài 6 – Toán tử trong PHP

Tiếp tục series học PHP cùng AnonyHome. Trong bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về toán tử trong PHP.
Bài trước: [Học PHP cơ bản]: Bài 5 – Kiểu dữ liệu trong PHP.

[Học PHP cơ bản]: Bài 6 - Toán tử trong PHP

Toán tử là gì?

Ví dụ ta có phép tính 5+10 = 15. Thì trong đó 5 và 10 là các toán tử và phép + ở đây được gọi là toán hạng.
Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu các toán tử cơ bản trong PHP

Toán tử số học

PHP hỗ trợ hầu hết các phép toán phổ biến trong số học như cộng, trừ, nhân, chia, lũy thừa và tính phần dư…

Toán tử so sánh

Toán tử so sánh dùng để so sánh các giá trị của biểu thức với nhau. Trong PHP chúng ta có các toán tử so sánh phổ biến sau:

Toán tử Mô tả Ví dụ X=10 và Y =20
== Kiểm tra giá trị 2 toán hạng có bằng nhau hay không, nếu bẳng trả về true, ngược lại là false. (X == Y) is not true.
!= Kiểm tra giá trị 2 toán hạng có không bằng nhau hay không, nếu không bẳng trả về true, ngược lại là false. (X != Y) is true.
> Kiểm tra toán hạng bên trái có lớn hơn bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (X > Y) is not true.
< Kiểm tra toán hạng bên trái có nhỏ hơn bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (X < Y) is true.
>= Kiểm tra toán hạng bên trái có lớn hơn hoặc bằng bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (X >= Y) is not true.
<= Kiểm tra toán hạng bên trái có nhỏ hơn hoặc bằng bên phải hay không, nếu đúng trả về true. (X <= Y) is true.

Toán tử gán

Được dùng để gán giá trị cho một biến nào đó. 
Ví dụ:


Ngoài ra, trong một số trường hợp PHP còn cho phép bạn kế hợp giữa gán và một toán tử số học khác như sau:

Toán tử Mô tả Ví dụ
+=
Cộng toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái
C += A tương đương với C = C + A
-= Trừ toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C -= A tương đương với C = C – A
*= Nhân toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C *= A tương đương với C = C * A
/= Chia toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C /= A tương đương với C = C / A
%= Modulo toán hạng bên trái với toán hạng bên phải và gán kết quả cho toán hạng bên trái C %= A tương đương với C = C % A

Toán tử logic

Toán tử logic được dùng để xác định tính đúng sai của một hay nhiều biểu thức tham gia vào phép toán. Các toán tử logic được dùng chủ yếu sau:
 • &&: Trả về giá trị là true khi tất cả các biểu thức tham gia đều có giá trị trả về là true
 • ||: Trả về true khi một trong các biểu thức có giá trị trả về là true
 • !: Trả về true nếu giá trị biểu thức tham gia là false, ngược lại nó trả về false

Toán tử tăng giảm

Toán
tử tăng, giảm là toán tử dùng để tăng hoặc giảm giá trị.

  Toán tử Mô tả
  ++$x Tăng $x lên 1, sau đó trả về giá trị $x
  $x++ Trả về giá trị x, sau đó tăng $x lên 1
  –$x Giảm $x lên 1, sau đó trả về giá trị $x
  $x– Trả về giá trị x, sau đó giảm $x lên 1

  Ví dụ:

  Toán tử chuỗi

  Toán tử chuỗi được để bổ sung cho chuỗi
  Toán tử Ví dụ Mô tả
  . $string1.$string2 Nối chuỗi $string1 và $string2
  .= $string1.=$string2 Gắn chuỗi $string2 vào $string1

  Ví dụ

  Nhận bài viết mới qua email

  Chuyên mục HOT

  Chuyên mục tìm hiểu ioT

  Xem thêm

  Popular

  Newest

  Related

  AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

  2020-09-04

  Chia sẻ tài liệu lập trình Android Full – FPT Software

  2020-06-21

  Chia sẻ Khóa học xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

  2020-06-27

  Khóa học lập trình Android Kotlin toàn tập 2020

  2020-07-01

  Tài liệu Java Spring MVC – Đại học FPT

  2020-06-23

  Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết

  2020-02-26

  Chia sẻ tài liệu học Lập trình ARM STM32, STM8, vv

  2020-03-05

  Chia sẻ bộ video Tự Học Angular Tiếng Việt

  2020-06-29

  AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

  2020-09-04

  Bài giảng Java – Chương 3 phần 2

  2021-03-03

  Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

  2021-02-25

  Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

  2021-02-24

  Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

  2021-02-04

  Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

  2021-01-22

  Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

  2021-01-22

  Chương 1: Giới thiệu về Java

  2021-01-13

  AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

  2020-09-04

  Bài giảng Java – Chương 3 phần 2

  2021-03-03

  Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

  2021-02-25

  Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

  2021-02-24

  Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

  2021-02-04

  Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

  2021-01-22

  Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

  2021-01-22

  Chương 1: Giới thiệu về Java

  2021-01-13