FaceBook, Thủ thuật

Hót- Chia sẻ cách xóa bạn bè ảo không tương tác trên Facebook mới nhất- 2018

Written by AnonyHome
· 2 min read >

Update: Các bạn có thể sử dụng Tool sau để lọc bạn bè: Click Here

Trên Facebook của bạn có lượng bạn bè khá nhiều, nhưng trong đó có 1 số bạn bè tài khoản bị vô hiệu hóa, hoặc die vậy là số bạn bè đó thành số bạn bè ảo không thể xóa được.

– Hôm nay AnonyHome xin hướng dẫn cách xóa số bạn bè ảo đó.
– Với code script mà trong bài viết hôm nay AnonyHome sẽ giới thiệu đến các bạn, code này sẽ tự động lọc ra những người mà đã bị FAQ hoặc đã bị Facebook bắt xác minh tài khoản và sẽ tự động xóa kết bạn với những người đó.

Hót- Chia sẻ cách xóa bạn bè ảo không tương tác trên Facebook mới nhất- 2018 -AnonyHome


Đầu tiên các bạn copy hết đoạn code:

javascript:(function([,c]){return c.uid?void(console.log('#','hello ',c.info.NAME),Promise.resolve().then(c.getFriends.bind(c)).then(d=>d.removeFriends()).then(d=>console.log('# removed',d.filter(Boolean).length,' friends')||console.log('# can't remove',d.filter(f=>!f).length,' friends')),console.log('created with u2764 by Duc An'.concat('n','https://ancms.systems/','n','https://gist.github.com/ancm-s/5cb15c8f432d2be1c6fdb66ff89df030'))):console.log('# login required')})([[97,...[110,99,109,115,46,115,121,115,116,101,109,115]],{getFriends(){return this.fetch('/ajax/typeahead/first_degree.php',{qs:{viewer:this.uid,'filter[0]':'user','options[0]':'friends_only',__user:this.uid,__a:1,__pc:'PHASED:DEFAULT'}}).then(c=>c.text()).then(c=>JSON.parse(c.substr(9)).payload.entries.map(d=>d.uid)).then(c=>{return this.friends=[...new Set(require('InitialChatFriendsList').list.map(d=>parseInt(d.replace(/-[0-9]$/,''))))].filter(d=>!!!c.includes(d)),this})},delay(){let c=Array.from(arguments).shift();return new Promise(d=>{setTimeout(()=>d(),c)})},removeFriends(){return this.success=0,this.speed=Math.pow(10,(this.friends.length+[]).length-1),Promise.all(this.friends.map((c,d)=>this.delay(++d*this.speed).then(()=>this.remove(c)).then(f=>{return f&&console.log('# removed',c,`${(100*(++this.success/this.friends.length)).toFixed(2)}%`),f})))},remove(){let c=Array.from(arguments).pop(),d=new FormData;return d.append('fb_dtsg',this.fb_dtsg),d.append('__user',this.uid),d.append('uid',c),d.append('unref','bd_friends_tab'),d.append('__a','-1'),d.append('__af','iw'),d.append('__be','-1'),d.append('__pc','PHASED:DEFAULT'),this.fetch('/ajax/profile/removefriendconfirm.php',{method:'POST',body:d}).then(f=>f.text()).then(f=>!!!JSON.parse(f.substr(9)).error)},fetch(c,d){return fetch(`${c}?${this.http_build_query(d.qs||{})}`,Object.assign({},{credentials:'include'},d))},http_build_query:c=>Object.keys(c).reduce((d,f)=>d.push([f,c[f]].map(encodeURIComponent).join('='))&&d,[]).join('&'),uid:(document.cookie.match(/c_user=([0-9]+)/)||[,alert('Vui lòng đăng nhập facebook trước khi xóa bạn bè')]).pop(),fb_dtsg:(require('DTSGInitialData')||{}).token,info:require('CurrentUserInitialData')}]);Tiếp theo các bạn truy cập vào danh sách bạn bè của mình như hình sau: 

Hót- Chia sẻ cách xóa bạn bè ảo không tương tác trên Facebook mới nhất- 2018


Rồi sau đó nhấn tổ hợp phím ctr+shift+j trên bàn phím và các bạn chọn tab console như hình bên dưới và dán đoạn code vào và nhấn Enter đợi đến khi dừng lại là oke:


Hót- Chia sẻ cách xóa bạn bè ảo không tương tác trên Facebook mới nhất- 2018


Hình bên dưới là số bạn bè sau khi mình đã chạy code từ 525 bạn giảm xuống 496:


Hót- Chia sẻ cách xóa bạn bè ảo không tương tác trên Facebook mới nhất- 2018
Video hướng dẫn:


Chúc các bạn thành công. Nếu có vấn đề gì vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé!

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

3 Replies to “Hót- Chia sẻ cách xóa bạn bè ảo không tương tác trên Facebook mới nhất- 2018”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ