Lập Trình

[Học PHP cơ bản]: Bài 3 – Hiển thị ra màn hình trong PHP

AnonyHome Written by AnonyHome
· 1 min read >
Trong bài 3 về chuỗi bài học PHP cơ bản này, Như lần trước AnonyHome có giới thiệu thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách hiển thị ra màn hình trong PHP
[Học PHP cơ bản]: Bài 3 - Hiển thị ra màn hình trong PHP - AnonyHome

Trong PHP ta có thể sử dụng hai lệnh chính để hiển thị ra màn hình đó là echo hoặc print.

Echo

echo được sử dụng để hiển thị kết quả của một hoặc nhiều chuỗi ký tự, biến hoặc biểu thức toán học….

Khi cần hiển thị nhiều chuỗi cùng một lúc chúng ta sử dụng dấu , để phân biệt giữa các chuỗi với nhau:

Print

print được dùng tương tự như echo để hiển thị giá trị của một hoặc nhiều chuỗi, biến hoặc kết quả của biểu thức…

Tuy nhiên, khác với echo thì câu lệnh print luôn trả về giá trị là 1.

Khác với echo, chúng ta cũng có thể sử dụng print để in ra các giá trị thuộc kiểu dữ liệu mảng:

Chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu mảng trong các bài học tiếp theo.
Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng hàm print_r() (print readable) để hiển thị kết quả theo một định dạng dễ đọc hơn.

 Bạn lưu ý vì print_r() là một hàm nên khi sử dụng bạn cần đặt dấu ngoặc đơn xunh quanh biến, chuỗi hoặc biểu thức… đưa vào.
Chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm trong các bài học tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *