Lập Trình

[Học SQL Server] – Lệnh INSERT INTO trong SQL Server

Written by AnonyHome
· 1 min read >
[Học SQL Server] - Lệnh INSERT INTO trong SQL Server
Tiếp tục loạt bài hướng dẫn về học SQL server của AnonyHome. Bài hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về lệnh INSERT INTO trong SQL được dùng để thêm một hàng dữ liệu mới vào bảng trong cơ sở dữ liệu.

Cú pháp của lệnh INSERT INTO:

Lệnh INSERT INTO có 2 cú pháp cơ bản, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cả 2 cú pháp trong bài này.
Lệnh INSERT INTO cú pháp 1: 
INSERT INTO TEN_BANG (cot1, cot2, cot3,...cotN) 
VALUES (gia_tri1, gia_tri2, gia_tri3,...gia_triN);
Ở đây, cot1, cot2, cot3,… cotN là tên các cột trong bảng mà bạn muốn chèn thêm dữ liệu. gia_tri1, gia_tri2, gia_tri3,…gia_triN là giá trị cần thêm vào tương ứng với các cột.
Nếu bạn muốn thêm giá trị vào tất cả các cột trong bảng thì có thể sử dụng lệnh INSERT INTO với cú pháp 2 dưới đây:
INSERT INTO TEN_BANG 
VALUES (gia_tri1, gia_tri2, gia_tri3,...gia_triN);
Bạn nhấn thấy sự khác biệt không? Ở cú pháp 2, bạn không cần liệt kê tên các cột trong bảng, chỉ cần đảm bảo rằng thứ tự các giá trị bạn muốn thêm vào đúng với thứ tự của các cột trong bảng là được.

Ví dụ về lệnh INSERT INTO:

Lệnh dưới đây sẽ tạo 6 bản ghi cho bảng NHANVIEN
INSERT INTO NHANVIEN (ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG)
VALUES
(1, 'Thanh', 24, 'Haiphong', 2000.00 );

INSERT INTO NHANVIEN
(ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG)
VALUES
(2, 'Loan', 26, 'Hanoi', 1500.00 );

INSERT INTO NHANVIEN
(ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG)
VALUES
(3, 'Nga', 24, 'Hanam', 2000.00 );

INSERT INTO NHANVIEN
(ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG)
VALUES
(4, 'Manh', 29, 'Hue', 6500.00 );

INSERT INTO NHANVIEN
(ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG)
VALUES
(5, 'Huy', 28, 'Hatinh', 8500.00 );

INSERT INTO NHANVIEN
(ID,TEN,TUOI,DIACHI,LUONG)
VALUES
(6, 'Cao', 23, 'HCM, 4500.00 );
Có thể sử dụng cú pháp 2 để thêm bản ghi thứ 7 cho bảng NHANVIEN như sau:
INSERT INTO NHANVIEN VALUES (7, 'LAM', 29, 'Hanoi, 15000.00 );
Thêm một bảng vào bảng có sẵn:
Trong SQL, bạn có thể thêm bảng B vào bảng A bằng cách sử dụng lệnh SELECT trên bảng B, cụ thể như sau:
INSERT INTO TEN_BANG_A [(cot1, cot2, ... cot)] 
SELECT cot1, cot2, ...cotN
FROM TEN_BANG_B
[WHERE DIEU_KIEN];
Trong lệnh trên bạn sẽ thêm các cột từ bảng B để thêm vào bảng A, những phần để trong dấu [] là có thể có hoặc không.
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ