logo

AnonyHome

Loading...

Register

Lập Trình - 2018-03-22

[Học SQL Server] – Lệnh DELETE trong SQL Server

[Học SQL Server] - Lệnh DELETE trong SQL Server
Lệnh DELETE trong SQL Server(Transact-SQL) được dùng để xóa một hoặc nhiều bản ghi từ một bảng trong SQL Server.

Cú pháp lệnh DELETE trong SQL Server

Cú pháp đầy đủ của lệnh DELETE như dưới đây.

Tên biến hoặc giá trị biến

– bang: Bảng cần xóa bản ghi.
– WHERE dieu_kien: Tùy chọn. Điều kiện mà bản ghi phải đáp ứng để bị xóa.
– TOP (giatri_dau): Tùy chọn. Nếu được nêu ra cụ thể sẽ chèn giá trị đầu của hàng dựa trên giatri_dau. Ví dụ TOP(10) sẽ chèn 10 hàng đầu tiên từ bộ kết quả.
– PERCENT: Tùy chọn. Nếu được nêu ra cụ thể thì các hàng đầu tiên dựa trên số phần trăm giatri_dau của bộ kết quả. Ví dụ như TOP(10) PERCENT sẽ chèn 10% giá trị đầu trong bộ kết quả.
Lưu ý
Không cần liệt kê các trường trong lệnh DELETE vì bạn sẽ xóa toàn bộ hàng trong bảng.
Ví dụ – dùng 1 điều kiện

Lệnh này sẽ xóa tất cả bản ghi trong bảng nhanvien có tên nhân viên là Sarah.
Nếu muốn kiểm tra số hàng bị xóa, chạy lệnh SELECT trước khi thực hiện lệnh xóa.

Ví dụ – dùng 2 điều kiện

Lệnh này sẽ xóa tất cả bản ghi trong bảng nhanvien nếu họ nhân viên là Johnson và nhanvien_id lớn hơn hoặc bằng 80.
Để biết số hàng bị xóa, chạy lệnh SELECT dưới đây trước khi chạy lệnh DELETE.

Ví dụ – dùng từ khóa TOP

Lệnh này sẽ xóa 3 bản ghi đầu tiên trong bảng nhanvien khi họ nhân viên là Johnson. Nếu có các bản ghi khác trong bảng này có giá trị họ nhân viên là Johnson thì chúng cũng không bị ảnh hưởng bởi lệnh DELETE này.
Ví dụ – dùng mệnh đề EXISTS
Bạn có thể thực hiện lệnh xóa phức tạp hơn, như xóa bản ghi trong 1 bảng dựa trên giá trị trong 1 bảng khác chẳng hạn. Vì không thể đưa ra nhiều hơn 1 bảng trong mệnh đề FROM trong lệnh DELETE nên có thể dùng mệnh đề EXISTS như dưới đây.

Lệnh DELETE này sẽ xóa tất cả bản ghi trong bảng nhanvien khi có bản ghi trong bảng danhba mà danhba_id nhỏ hơn 100 và danhba_id khớp với nhanvien_id.
Nếu muốn xác định số dòng bị xóa, chạy lệnh SELECT trước khi xóa.

Nhận bài viết mới qua email

Chuyên mục HOT

Chuyên mục tìm hiểu ioT

Xem thêm

Popular

Newest

Related

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ tài liệu lập trình Android Full – FPT Software

2020-06-21

Chia sẻ Khóa học xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

2020-06-27

Khóa học lập trình Android Kotlin toàn tập 2020

2020-07-01

Tài liệu Java Spring MVC – Đại học FPT

2020-06-23

Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết

2020-02-26

Chia sẻ tài liệu học Lập trình ARM STM32, STM8, vv

2020-03-05

Chia sẻ bộ video Tự Học Angular Tiếng Việt

2020-06-29

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

[Live] – Hướng đối tượng trong Java

2021-03-05

Bài giảng Java – Chương 3 phần 2

2021-03-03

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

[Live] – Hướng đối tượng trong Java

2021-03-05

Bài giảng Java – Chương 3 phần 2

2021-03-03

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22