Code Quản lý Sinh Viên C# Console – AnonyHome

Ủng hộ AnonyHome Team
Chờ một chút: bạn thấy bài viết có ích chứ? Hãy chia sẻ nó với mọi người nhé!

Hôm nay AnonyHome sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết một bài tập C# đơn giản. Đó là chương trình quản lý sinh viên bằng C# Console.

Đề bài

 Chờ chút: Cùng học lập trình trực tuyến trên AnonyHome Academy: Dev.educationhost.cloud 

Viết chương trình nhập vào thông tin của n Sinh Viên gồm:

  • Họ tên,
  • Mã Sinh Viên,
  • Điểm toán,
  • Điểm văn,
  • Điểm anh,

Xuất ra màn hình thông tin của những sinh viên vừa nhập và sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo điểm trung bình của các sinh viên (điểm trung bình được tính bằng (điểm toán + điểm văn + điểm anh)/3 ).
Xem thêm: Tài liệu học C# – ASP.NET của ĐH Khoa học tự nhiên

Thiết kế Class SinhVien.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QuanLySinhVienConsole
{
class SinhVien
{
private string hoTen;
private string maSV;
private int diemToan;
private int diemVan;
private int diemAnh;

public string HoTen { get => hoTen; set => hoTen = value; }
public string MaSV { get => maSV; set => maSV = value; }
public int DiemToan { get => diemToan; set => diemToan = value; }
public int DiemVan { get => diemVan; set => diemVan = value; }
public int DiemAnh { get => diemAnh; set => diemAnh = value; }

public void NhapTT()
{
Console.Write("Nhap Ten: ");
hoTen = Console.ReadLine();
Console.Write("Nhap MSV: ");
maSV = Console.ReadLine();
Console.Write("Nhap diem Toan: ");
do
{
diemToan = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (diemToan > 10 || diemToan < 0)
{
Console.WriteLine("Error! 0 < Diem Toan < 10");
Console.Write("Nhap lai Diem Toan:");
}
else break;
} while (diemToan < 10 || diemToan > 0);

Console.Write("Nhap diem Van : ");
do
{
diemVan = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (diemVan > 10 || diemVan < 0)
{
Console.WriteLine("Error! 0 < Diem Van < 10");
Console.Write("Nhap lai Diem Van:");
}
else break;
} while (diemVan < 10 || diemVan > 0);

Console.Write("Nhap diem Anh : ");
do
{
diemAnh = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (diemAnh > 10 || diemAnh < 0)
{
Console.WriteLine("Error! 0 < Diem Anh < 10");
Console.Write("Nhap lai Diem Anh:");
}
else break;
} while (diemAnh < 10 || diemAnh > 0);

}

public void XuatTT()
{
Console.WriteLine("Ho Ten: {0}|| MSV: {1}|| DiemToan: {2}|| DiemVan|| {3}|| DiemAnh {4}|| DiemTB {5}", hoTen,maSV,diemToan,diemVan, diemAnh, DiemTB(diemToan, diemVan, diemAnh));
}

public float DiemTB(int diemtoan, int diemvan, int diemanh)
{
return (float)( (diemtoan + diemvan + diemanh)/3.0);
}
}
}

Thiết kế chương trình chính Program.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace QuanLySinhVienConsole
{
class Program
{
static void Main(string[] args)
{
List<SinhVien> ListSinhVien = new List<SinhVien>();
int n;
Console.Write("Nhap so SV: ");
do
{
n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
if (n <= 0)
{
Console.WriteLine("Error! So SV phai lon hon 0!");
Console.Write("Nhap lai so SV:");
}
else break;
} while ( n >0) ;

for (int i = 0; i < n; i++)
{
Console.WriteLine("Nhap thong tin sinh vien thu {0}",(i+1));
SinhVien sv = new SinhVien();
sv.NhapTT();
ListSinhVien.Add(sv);
Console.WriteLine("--------------------------------------");
}
for (int i = 0; i < n; i++)
{
Console.WriteLine("Thong tin sinh vien thu {0}", (i + 1));
ListSinhVien[i].XuatTT();
Console.WriteLine("--------------------------------------");
}
// ListSinhVien[i].DiemTB(ListSinhVien[i].DiemToan, ListSinhVien[i].DiemVan, ListSinhVien[i].DiemAnh);
SinhVien tmp;
for (int i = 0; i < n; i++)
{
for (int j = i + 1; j < n; j++)
{
if (ListSinhVien[j].DiemTB(ListSinhVien[j].DiemToan, ListSinhVien[j].DiemVan, ListSinhVien[j].DiemAnh) < ListSinhVien[i].DiemTB(ListSinhVien[i].DiemToan, ListSinhVien[i].DiemVan, ListSinhVien[i].DiemAnh))
{
//cach trao doi gia tri
tmp = ListSinhVien[i];
ListSinhVien[i] = ListSinhVien[j];
ListSinhVien[j] = tmp;
}
}
}
Console.WriteLine("Sap Xep Theo thu tu tang dan");
for (int i = 0; i < n; i++)
{
Console.WriteLine("STT {0}||Ten: {1}||Diem TB: {2}",(i+1),ListSinhVien[i].HoTen, ListSinhVien[i].DiemTB(ListSinhVien[i].DiemToan, ListSinhVien[i].DiemVan, ListSinhVien[i].DiemAnh));
}
Console.ReadKey();
}
}
}
}

Như vậy ta đã có một chương trình quản lý sinh viên đơn giản. Chúc các bạn thành công! Đừng quên theo dõi Website để cập nhật bài viết mới.
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo một số bài viết khác của mình:

Chương trình mã giảm giá khóa học, tên miền, hosting trên AnonyHome

Mọi ý kiến đóng góp vui lòng để lại bên dưới trong phần bình luân nhé! Đừng quên theo dõi AnonyHome để xem những bài viết khác nhé.

Share
1 1 vote
Vui lòng đánh giá bài viết
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
XEM THÊM
Rất nhiều người dùng Facebook đang…
0
Bạn thích bài viết chứ? Hãy để lại bình luận.x
()
x