Code Dạo, Lập Trình

Code Quản lý Sinh Viên C# Console – AnonyHome

Tham gia cộng đồng AnonyHome để trao đổi thêm về CNTTHôm nay AnonyHome sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết một bài...

Written by AnonyHome
· 2 min read >
Quản lý sinh viên Console

Tham gia cộng đồng AnonyHome để trao đổi thêm về CNTT
Hôm nay AnonyHome sẽ hướng dẫn các bạn giải quyết một bài tập C# đơn giản. Đó là chương trình quản lý sinh viên bằng C# Console.

Xem thêm:

Đề bài

Viết chương trình nhập vào thông tin của n Sinh Viên gồm:

 • Họ tên
 • Mã Sinh Viên
 • Điểm toán
 • Điểm văn
 • Điểm anh

Xuất ra màn hình thông tin của những sinh viên vừa nhập và sắp xếp theo thứ tự tăng dần theo điểm trung bình của các sinh viên (điểm trung bình được tính bằng (điểm toán + điểm văn + điểm anh)/3 ).

Thiết kế Class SinhVien.cs

 using System;
 using System.Collections.Generic;
 using System.Linq;
 using System.Text;
 using System.Threading.Tasks;
 namespace QuanLySinhVienConsole {
  class SinhVien {
   private string hoTen;
   private string maSV;
   private int diemToan;
   private int diemVan;
   private int diemAnh;
   public string HoTen {
    get =>hoTen;
    set =>hoTen = value;
   }
   public string MaSV {
    get =>maSV;
    set =>maSV = value;
   }
   public int DiemToan {
    get =>diemToan;
    set =>diemToan = value;
   }
   public int DiemVan {
    get =>diemVan;
    set =>diemVan = value;
   }
   public int DiemAnh {
    get =>diemAnh;
    set =>diemAnh = value;
   }
   public void NhapTT() {
    Console.Write("Nhap Ten: ");
    hoTen = Console.ReadLine();
    Console.Write("Nhap MSV: ");
    maSV = Console.ReadLine();
    Console.Write("Nhap diem Toan: ");
    do {
     diemToan = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
     if (diemToan > 10 || diemToan < 0) {      Console.WriteLine("Error! 0 < Diem Toan < 10");      Console.Write("Nhap lai Diem Toan:");     }     else break;    } while ( diemToan < 10 || diemToan > 0 );
    Console.Write("Nhap diem Van : ");
    do {
     diemVan = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
     if (diemVan > 10 || diemVan < 0) {      Console.WriteLine("Error! 0 < Diem Van < 10");      Console.Write("Nhap lai Diem Van:");     }     else break;    } while ( diemVan < 10 || diemVan > 0 );
    Console.Write("Nhap diem Anh : ");
    do {
     diemAnh = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
     if (diemAnh > 10 || diemAnh < 0) {      Console.WriteLine("Error! 0 < Diem Anh < 10");      Console.Write("Nhap lai Diem Anh:");     }     else break;    } while ( diemAnh < 10 || diemAnh > 0 );
   }
   public void XuatTT() {
    Console.WriteLine("Ho Ten: {0}|| MSV: {1}|| DiemToan: {2}|| DiemVan|| {3}|| DiemAnh {4}|| DiemTB {5}", hoTen, maSV, diemToan, diemVan, diemAnh, DiemTB(diemToan, diemVan, diemAnh));
   }
   public float DiemTB(int diemtoan, int diemvan, int diemanh) {
    return (float)((diemtoan + diemvan + diemanh) / 3.0);
   }
  }
 }

Thiết kế chương trình chính Program.cs


 using System;
 using System.Collections.Generic;
 using System.Linq;
 using System.Text;
 using System.Threading.Tasks;
 namespace QuanLySinhVienConsole {
  class Program {
   static void Main(string[] args) {
    List < SinhVien > ListSinhVien = new List < SinhVien > ();
    int n;
    Console.Write("Nhap so SV: ");
    do {
     n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
     if (n <= 0) {      Console.WriteLine("Error! So SV phai lon hon 0!");      Console.Write("Nhap lai so SV:");     } else break;    } while (n > 0);
    for (int i = 0; i < n; i++) {
     Console.WriteLine("Nhap thong tin sinh vien thu {0}", (i + 1));
     SinhVien sv = new SinhVien();
     sv.NhapTT();
     ListSinhVien.Add(sv);
     Console.WriteLine("--------------------------------------");
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
     Console.WriteLine("Thong tin sinh vien thu {0}", (i + 1));
     ListSinhVien[i].XuatTT();
     Console.WriteLine("--------------------------------------");
    }
    ListSinhVien[i].DiemTB(ListSinhVien[i].DiemToan, ListSinhVien[i].DiemVan, ListSinhVien[i].DiemAnh);
    SinhVien tmp;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
     for (int j = i + 1; j < n; j++) {
      if (ListSinhVien[j].DiemTB(ListSinhVien[j].DiemToan, ListSinhVien[j].DiemVan, ListSinhVien[j].DiemAnh) < ListSinhVien[i].DiemTB(ListSinhVien[i].DiemToan, ListSinhVien[i].DiemVan, ListSinhVien[i].DiemAnh)) {
       tmp = ListSinhVien[i];
       ListSinhVien[i] = ListSinhVien[j];
       ListSinhVien[j] = tmp;
      }
     }
    }
    Console.WriteLine("Sap Xep Theo thu tu tang dan");
    for (int i = 0; i < n; i++) {
     Console.WriteLine("STT {0}||Ten: {1}||Diem TB: {2}", (i + 1), ListSinhVien[i].HoTen, ListSinhVien[i].DiemTB(ListSinhVien[i].DiemToan, ListSinhVien[i].DiemVan, ListSinhVien[i].DiemAnh));
    }
    Console.ReadKey();
   }
  }
 }
 }

Như vậy ta đã có một chương trình quản lý sinh viên đơn giản. Chúc các bạn thành công! Đừng quên theo dõi Website để cập nhật bài viết mới.

Nếu thấy tài liệu có ích, bạn có thể mời AnonyHome một cốc coffee: Donate – Góc ủng hộ AnonyHome Team

Xem thêm:  Chia sẻ tài liệu JavaScript

Đăng ký kênh để ủng hộ AnonyHome Team

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
 4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ