Lập Trình

[Học SQL Server] – Mệnh đề FROM trong SQL Server

Written by AnonyHome
· 1 min read >
[Học SQL Server] - Mệnh đề FROM trong SQL Server

Mệnh đề FROM trong SQL Server được dùng để liệt kê các bảng cần thiết trong truy vấn của SQL Server.

Cú pháp mệnh đề FROM

FROM bang1
[ { INNER JOIN
| LEFT OUTER JOIN
| RIGHT OUTER JOIN
| FULL OUTER JOIN } bang2
ON bang1.cot1 = bang2.cot1 ]

bang1 và bang2  kết nối theo nguyên tắc bang1.cot1 = bang2.cot1.
Lưu ý
  • Phải có ít nhất 1 bảng trong mệnh đề FROM.
  • Nếu có 2 bảng hoặc nhiều hơn thì các bảng này thường được kết nối bằng từ khóa INNER hoặc OUTER. Dù có thể kết nối bằng cú pháp cũ trong mệnh đề WHEREnhưng nên dùng chuẩn mới đi kèm quy tắc kết nối trong mệnh đề FROM.
Ví dụ – 1 bảng 
SELECT *
FROM nhanvien
WHERE ten = 'AnonyHome';
Ví dụ này dùng mệnh đề FROM để lấy bảng nhanvien, không có bảng kết nối nào khác.
Ví dụ – 2 bảng bằng INNER JOIN
SELECT nhacungcap.nhacungcap_id, nhacungcap.nhacungcap_ten, donhang.donhang_ngay
FROM nhacungcap
INNER JOIN donhang
ON nhacungcap.nhacungcap_id = donhang.nhacungcap_id;
Trong ví dụ này, mệnh đề FROM đưa ra 2 bảng la nhacungcap và donhang, kết nối 2 bảng này bằng INNER JOIN bằng cột nhacungcap_id ở cả 2 bảng.
Ví dụ – 2 bảng bằng OUTER JOIN 
SELECT nhanvien.nhanvien_id, danhba.ho
FROM nhanvien
LEFT OUTER JOIN danhba
ON nhanvien.nhanvien_id = danhba.danhba_id
WHERE nhanvien.ten = 'AnonyHome';
Mệnh đề FROM này đưa ra 2 bảng là nhanvien và danhba, dùng LEFT OUTER JOIN để kết nối bằng cột nhanvien_id ở cả 2 bảng.

Bài trước: [Học SQL Server] – Câu lệnh SELECT trong SQL Server

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN FREE
Cùng tham gia khóa học Java cơ bản miễn phí tại kênh Youtube của AnonyHome Team
NHẤN NÚT ĐĂNG KÝ KÊNH BÊN DƯỚI ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ
ĐĂNG KÝ KÊNH ĐỂ CÙNG HỌC LẬP TRÌNH MIỄN PHÍ