logo

AnonyHome

Loading...

Register

Lập Trình - 2018-01-22

[Series Web Bán Hàng] Bài 5: Xuất menu ngang từ cơ sở dữ liệu vào web

[Series Web Bán Hàng] Bài 5: Xuất menu ngang từ cơ sở dữ liệu vào web - AnonyHome

Chào các bạn! tiếp tục series hướng dẫn làm web bán hàng chức năng đơn giản bằng PHP của AnonyHome. Trong bài trước hôm nay. Mình sẽ hướng dẫn làm sao để xuất dữ liệu từ trong csdl vào web nhé.

Tạo file menu_ngang

Trong thư mục ban_hang các bạn lần lượt tạo các thư mục chuc_nang. Sau đó trong thư mục chuc_nang  bạn tiếp tục tạo thư mục menu_ngang. Và cuối cùng là trong thư mục menu_ngang các bạn tạo file menu_ngang.php. Nội dung file menu_ngang.php sẽ như sau:


Ví dụ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?php
  $tv = “select * from menu_ngang order by id”;
$tv_1 = mysqli_query($con, $tv);
    echo “<div class = ‘menu_ngang’ >”;
 while($tv_2=mysqli_fetch_array($tv_1))
{
        echo “<a href=”>”;
        echo $tv_2[‘ten’];
        echo “</a>”;
}
     echo “</div>”;
?>

Giải thích đoạn code trên một chút:

  • Dòng 2: Khai báo biến $tv có nội dung là select * from menu_ngang order by id.
  • Dòng 3: mysqli_query($con, $tv) là gửi đến cơ sở dữ liệu mysqli 1 câu truy vấn có nội dung là select * from menu_ngang order by id.
  • Dòng 4: Tiếp theo là câu lệnh echo trong php.Câu lệnh echo dùng để xuất dữ liệu ra trình duyệt web. echo “<div class=’menu_ngang’ >”; là tạo div có class là menu_ngang.
  • Dòng 5: Dùng vòng lặp while (để lấy hết dữ liệu). Viết là while($tv_2=mysql_fetch_array($tv_1)) thì có nghĩa là lấy dữ liệu từng dòng từ biến ‘tv_1’ (mà khi nãy đã gán biến tv_1 có nội dung là ‘menu_ngang’ ) cho đến khi hết dòng dữ liệu. 
  • Dòng 8: Viết echo $tv_2[‘ten’]; chính là xuất dữ liệu cột ‘ten’ trong bảng ‘menu_ngang’ và cứ mỗi lần vòng lặp while lặp lại thì giá trị cột ‘ten’ sẽ thay đổi (trở thành dữ liệu cột ‘ten’ của dòng kế tiếp)

Sửa file index.php

Bây giờ tại file index.php các bạn xóa nội dung cũ trong ô menu ngang đi, thay vào là đoạn code sau:
1
2
3
<?php
include("chuc_nang/menu_ngang/menu_ngang.php”);
?>

Như vậy đoạn code trên sẽ gọi file ‘menu_ngang.php‘ trong thư mục ‘menu_ngang‘ vào file index.php.
Bây giờ chúng ta sẽ chạy file index.php theo đường dẫn http://localhost:88/ban_hang/index.php lên và xem kết quả nhé:

[Series Web Bán Hàng] Bài 5: Xuất menu ngang từ cơ sở dữ liệu vào web - AnonyHome

Kết thúc bài 5 của chuỗi bài hướng dẫn làm web bán hàng đơn giản tại đây. Hẹn các bạn trong bài tiếp theo nhé. Mọi ý kiến các bạn vui lòng để lại vào mục bình luận cuối bài viết.
Chúc các bạn thành công!

Nhận bài viết mới qua email

Chuyên mục HOT

Chuyên mục tìm hiểu ioT

Xem thêm

Popular

Newest

Related

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ tài liệu lập trình Android Full – FPT Software

2020-06-21

Chia sẻ Khóa học xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án

2020-06-27

Khóa học lập trình Android Kotlin toàn tập 2020

2020-07-01

Tài liệu Java Spring MVC – Đại học FPT

2020-06-23

Full source code+Database: Quản lý thư viện+Báo cáo chi tiết

2020-02-26

Chia sẻ tài liệu học Lập trình ARM STM32, STM8, vv

2020-03-05

Chia sẻ bộ video Tự Học Angular Tiếng Việt

2020-06-29

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

Chương 1: Giới thiệu về Java

2021-01-13

Hướng dẫn cài đặt môi trường Java và Eclipse

2021-01-12

AnonyHome ra mắt nền tảng học lập trình trực tuyến

2020-09-04

Chia sẻ code quản lý khoá học và học viên PHP MYSQL

2021-02-25

Bài giảng Java – Chương 3 phần 1

2021-02-24

Bài giảng Java – Chương 2 phần 2

2021-02-04

Bài giảng Java – Chương 2 phần 1

2021-01-22

Sự khác biệt giữa next() và nextLine() trong Java

2021-01-22

Chương 1: Giới thiệu về Java

2021-01-13

Hướng dẫn cài đặt môi trường Java và Eclipse

2021-01-12