Lập Trình

[Series Web Bán Hàng] Bài 5: Xuất menu ngang từ cơ sở dữ liệu vào web

Written by AnonyHome
· 2 min read >
[Series Web Bán Hàng] Bài 5: Xuất menu ngang từ cơ sở dữ liệu vào web - AnonyHome

Chào các bạn! tiếp tục series hướng dẫn làm web bán hàng chức năng đơn giản bằng PHP của AnonyHome. Trong bài trước hôm nay. Mình sẽ hướng dẫn làm sao để xuất dữ liệu từ trong csdl vào web nhé.

Tạo file menu_ngang

Trong thư mục ban_hang các bạn lần lượt tạo các thư mục chuc_nang. Sau đó trong thư mục chuc_nang  bạn tiếp tục tạo thư mục menu_ngang. Và cuối cùng là trong thư mục menu_ngang các bạn tạo file menu_ngang.php. Nội dung file menu_ngang.php sẽ như sau:


Ví dụ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<?php
  $tv = “select * from menu_ngang order by id”;
$tv_1 = mysqli_query($con, $tv);
    echo “<div class = ‘menu_ngang’ >”;
 while($tv_2=mysqli_fetch_array($tv_1))
{
        echo “<a href=”>”;
        echo $tv_2[‘ten’];
        echo “</a>”;
}
     echo “</div>”;
?>

Giải thích đoạn code trên một chút:

 • Dòng 2: Khai báo biến $tv có nội dung là select * from menu_ngang order by id.
 • Dòng 3: mysqli_query($con, $tv) là gửi đến cơ sở dữ liệu mysqli 1 câu truy vấn có nội dung là select * from menu_ngang order by id.
 • Dòng 4: Tiếp theo là câu lệnh echo trong php.Câu lệnh echo dùng để xuất dữ liệu ra trình duyệt web. echo “<div class=’menu_ngang’ >”; là tạo div có class là menu_ngang.
 • Dòng 5: Dùng vòng lặp while (để lấy hết dữ liệu). Viết là while($tv_2=mysql_fetch_array($tv_1)) thì có nghĩa là lấy dữ liệu từng dòng từ biến ‘tv_1’ (mà khi nãy đã gán biến tv_1 có nội dung là ‘menu_ngang’ ) cho đến khi hết dòng dữ liệu. 
 • Dòng 8: Viết echo $tv_2[‘ten’]; chính là xuất dữ liệu cột ‘ten’ trong bảng ‘menu_ngang’ và cứ mỗi lần vòng lặp while lặp lại thì giá trị cột ‘ten’ sẽ thay đổi (trở thành dữ liệu cột ‘ten’ của dòng kế tiếp)

Sửa file index.php

Bây giờ tại file index.php các bạn xóa nội dung cũ trong ô menu ngang đi, thay vào là đoạn code sau:
1
2
3
<?php
include("chuc_nang/menu_ngang/menu_ngang.php”);
?>

Như vậy đoạn code trên sẽ gọi file ‘menu_ngang.php‘ trong thư mục ‘menu_ngang‘ vào file index.php.
Bây giờ chúng ta sẽ chạy file index.php theo đường dẫn http://localhost:88/ban_hang/index.php lên và xem kết quả nhé:

[Series Web Bán Hàng] Bài 5: Xuất menu ngang từ cơ sở dữ liệu vào web - AnonyHome

Kết thúc bài 5 của chuỗi bài hướng dẫn làm web bán hàng đơn giản tại đây. Hẹn các bạn trong bài tiếp theo nhé. Mọi ý kiến các bạn vui lòng để lại vào mục bình luận cuối bài viết.
Chúc các bạn thành công!

Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
 4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
 1. Phát triển ứng dụng Mobile
 2. Xây dựng website
 3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ