Lập Trình

[Series Kotlin] Bài 5: câu lệnh điều kiện when trong Kotlin

Written by AnonyHome
· 2 min read >
[Series Kotlin] Bài 5: câu lệnh điều kiện when trong Kotlin

Tiếp tục chuỗi bài học lập trình Kotlin cùng AnonyHome. Trong bài học hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về câu lệnh when trong Kotlin. Trong các ngôn ngữ khác có thể các bạn đã được học câu lệnh Switch. Nhưng trong Kotlin Switch đã được thay thế bằng When.

Cú pháp câu lệnh when trong Kotlin:
when (expression) {
<value 1> -> <statement 1>

<value 2> -> <statement 2>

else ->
<statement else>
}
When sẽ lấy giá trị trong <expression> rồi so sánh với các <value> bên trong, nếu trùng với <value> nào thì sẽ thực thi <statement> tương ứng. Nếu không có <value> nào trùng khớp thì else sẽ được thực hiện.
Sơ đồ hoạt động của When như sau:
Ví dụ về When:
1.Ví dụ 1
fun main (args: Array<String>){
var value: Byte = 1
when (
value) {
1 -> println("so 1")
2 -> println("so 2")
3 ->
println("so 3")
else -> println("
Khong xac dinh!")
}
}

 Khi chạy ra đoạn code trên dòng “so 1” sẽ được hiển thị ra màn hình.
2.Ví dụ 2

Nếu nhiều trường hợp có cùng cách xử lý thì các trường hợp này có thể được kết hợp với nhau và được phân cách nhau bởi dấu phẩy.
val thang: Byte = 3
when (thang) {
1,3 -> {
println("
Thang co 31 ngay")
} else -> {
println("
Khong xac dinh")
}
}
3.Ví dụ 3
Chương trình nhập vào 2 số a,b và một phép toán +, -, *, / .
Xuất ra kết quả của phép toán tương ứng.
fun main(args: Array<String>) {  var a:Double=0.0;
var b:Double=0.0;
var pheptoan:String?
println("Nhập a:")
var sa= readLin e()
if(sa!=null)
a= sa.toDouble()
println("Nhập b:")
var sb=readLine()
if(sb!=null)
b= sb.toDouble()
println("Nhập phép toán(+,-,*,/):")
pheptoan= readLine()
when(pheptoan){
"+"-> println(a.toString()+" + "+b.toString()+"="+(a+b))
"-"-> println(a.toString()+" - "+b.toString()+"="+(a-b))
"*"-> println(a.toString()+" * "+b.toString()+"="+(a*b))
"/"->
if(b==0.0)
println("mẫu số phải khác 0")
else
println(a.toString()+"/"+b.toString()+"="+(a/b))
else-> println("bạn nhập lại")
}
}
4.Ví dụ 4
Ngoài ra When cũng có thể dùng như một biểu thức trả về kết quả.
fun main(args: Array<String>){
val a: Byte = 3
var kq = when(a) {
in 1..5 -> a+1
in 6..10 -> a-1
else -> a
}
println(kq)
}
– Kết quả của chương trình này kq= 4.
– Chúng ta cũng có thể kiểm tra một giá trị nằm trong hoặc ngoài một phạm vi bằng cách sử dụng in hoặc !in.
Kết thúc bài 5 của series học Kotlin tại đây. Mong rằng qua bài này các bạn biết được cách sử dụng của When trong Kotlin. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng để lại trong mục bình luận phía cuối bài. Hẹn gặp lại các bạn trong bài tiếp theo.
Written by AnonyHome
Fullstack Developer ! Profile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC JAVA CƠ BẢN
Đăng ký tham gia khóa học Java cơ bản Online. Học lập trình cùng AnonyHome
HỢP TÁC CÙNG CHÚNG TÔI
Chúng tôi nhận thực hiện các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ
  4. ..v.v
Mọi dự án đều được xây dựng với chi phí hợp lý.
Tham gia group Facebook: click here
Hợp tác phát triển các nền tảng ứng dụng
Chúng tôi nhận các dự án:
  1. Phát triển ứng dụng Mobile
  2. Xây dựng website
  3. Đồ án sinh viên, luận văn thạc sĩ